Abonelik Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR
1.1 YAVUZLAR TİCARET-BURAK YAVUZ SESGİR
Urla V.D. Vergi Kimlik No7640428530
6060 sokak no 10 özbek mahallesi akkum caddesi urla/İZMİR
Telefon No: 0232 244 71 54-0555 285 99 58
İşbu Sözlesme’de kısaca “RAHATALSAT.NET” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme’ye taraf olmak suretiyle RAHATALSAT.NET abonesi/üyesi olma talebinde bulunan şahıs (bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır), işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında RAHATALSAT.NET tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak RAHATALSAT.NET’e vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, abonelik (“bundan böyle “abonelik” veya “üyelik” olarak anılacaktır) sırasında RAHATALSAT.NET’e bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ÜYE, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin RAHATALSAT.NET tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen eposta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri RAHATALSAT.NET’e derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde RAHATALSAT.NET’e herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE HUKUKİ NİTELİĞİ
İşbu Abonelik Sözleşmesi’nin konusu, ÜYE’nin RAHATALSAT.NET Online Üyelik Portalı üzerinden üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle, RAHATALSAT.NET üyesi olması akabinde, RAHATALSAT.NET tarafından sunulacak hizmetin şartlarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Abonelik Sözleşmesi, 24 Ocak 2015 Tarih ve 29246 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Sözleşme’nin Şekli” başlıklı 5. Maddesi uyarınca “mesafeli satış” yoluyla kurulmuş olup; Tarafların bu kapsamda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Mesafeli Satış Sözleşmeleri”ne atıf yapan maddelerinden, 27 Kasım 2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliğinden ve işbu Sözleşme’nin kurulması adına ÜYE tarafından onaylanan Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan hakları saklıdır.

MADDE 3 -ÜYELİK KABUL / ONAY ŞARTLARI
3.1 Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak RAHATALSAT.NET’tir.

i. ÜYE, üyelik sırasında beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, SİTE içerisindeki tüm kurallara ve Siteden Faydalanma Kuralları’na uyacağını bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder. RAHATALSAT.NET tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır.

3.2 ÜYE, RAHATALSAT.NET üyeliğini yalnızca online olarak RAHATALSAT.NET Online Üyelik Portalı üzerinden başlatabilecektir. Üyelik talebinde bulunan kişi RAHATALSAT.NET Online Üyelik Portalı üzerinden üyelik detaylarını seçecek ve Online Üyelik Portalı üzerinden gerekli adımları takip ederek, hesaplanan üyelik bedelini ödeyecektir.

3.3 İşbu üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, bildirimi yapan tarafa göre işbu maddede belirtilen RAHATALSAT.NET web sitesi üzerinden veya Sözleşme’nin kabulü sırasında ÜYE tarafından bildirilen e-posta adresine veya telefon numarasına gönderilecek e-posta veya sms aracılığı ile sağlanacaktır.

3.4 RAHATALSAT.NET Online Üyelik Portalı üzerinden işbu Sözleşme’yi onaylayan ÜYE; bu Abonelik Sözleşmesi’ni ve Siteden Faydalanma Kurallarını kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı okuduğunu, anladığını ve bu suretle kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.
MADDE 4- ÜYELİK HİZMETLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÜYELİK BEDELİ

4.1. RAHATALSAT.NET tarafından sunulan üyelik hizmetleri 12 ay süreli abonelik sözleşmesi hükümlerine tabi olup; 6502 Sayılı kanunun 52/4. maddesi uyarınca ÜYE tarafından iptal talebinde bulunulmadığı sürece üyelik devam edecek ve Üyelik ve Abonelik Sözleşmesi yürürlükte olacaktır. RAHATALSAT.NET Online Üyelik Portalı üzerinden gerçekleştirdiği taahhütlü üyelik işlemlerindeÜYE’nin RAHATALSAT.NET Abonelik Sözleşmesi Taahhütname Eki’nden doğan hak ve yükümlülükleri bakidir.

4.2. RAHATALSAT.NET Online Üyelik Portalı’nda yer alan Yıllık Üyelik Bedeli, ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde her ay düzenli olarak ÜYE’nin kayıt esnasında sisteme kaydettiği kredi kartından tahsil edilir. Aylık Üyelik Bedeli’nde değişiklik meydana gelmesi halinde bu husus RAHATALSAT.NET’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecek olup;
ÜYE’nin Aylık Üyelik Bedeli’nde yaşanan değişiklik nedeni ile kanun ve sair mevzuattan doğan hakları saklıdır.

Site Adı : RAHATALSAT.NET
Üyelik Tipi YILLIK
Yıllık Üyelik Bedeli
(Tüm vergiler dahil toplam fiyatı) 1.320,00 TL
Üyelik Başlangıç Tarihi

Yukarıda belirtilen bedeller, hizmete ilişkin tüm vergiler dâhil toplam bedelleri teşkil eder. Şüpheye mahal vermemek adına ÜYE tarafından seçilen Taahhüt Tipi kapsamında tahsil edilen Taahhütlü Toplam Üyelik Bedeli avans mahiyetindedir.

4.5. ÜYE, işbu Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedelleri yalnızca kredi kartı ile ödeyeceğini ve ödeme esnasında RAHATALSAT.NET sistemlerinin kabul etmediği kredi kartı ile işlem yapamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Üyenin ödeyeceği Taahhütlü Yıllık Toplam Üyelik Bedeli RAHATALSAT.NET tarafından belirlenir. RAHATALSAT.NET , üyenin ödeyeceği Taahhütlü Yıllık toplam Üyelik Bedeli’ni, öncesinde yapacağı bir bildirim ile her zaman değiştirebilir. ÜYE, üyelik tipi ile ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bu hususu bildiğini beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin bu bedellerde yaşanan değişiklik nedeni ile kanundan doğan hakları saklıdır.

MADDE 5- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 RAHATALSAT.NET’in Hak ve Yükümlülükleri

i. RAHATALSAT.NET; gerekli gördüğü takdirde ÜYE’ye herhangi bir ad altında bir ödeme yapmak zorunda kalmaksızın, site içerisinde düzenlemeler yapabilir. Bu süreçte sitenin kapalı kalması halinde üyelik süresi sitenin kapalı kaldığı süre kadar uzatılır.

ii. RAHATALSAT.NET; her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak (daha önceden RAHATALSAT.NET üyesi olup olmadığına bakılmaksızın) reddetme veya yapacağı fesih bildirimi ile üyenin üyelik sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

iii. RAHATALSAT.NET, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar RAHATALSAT.NET‘i geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir. Mücbir sebep durumunda ÜYE’nin Sözleşme’nin 9.1. maddesinden doğan hakkı saklıdır.

5.2. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

ÜYE, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları sonuçlarını da bilerek ve anlayarak şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder:

i. ÜYE, RAHATALSAT.NET bünyesinde yer alan birim ve hizmetlerden; RAHATALSAT.NET tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile RAHATALSAT.NET tarafından belirlenecek saatler içinde faydalanabilecektir. .

ii. ÜYE; üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek, üyelik onayı için ve/veya üyeliğin devamı sırasında RAHATALSAT.NET tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge vb. hususları derhal temin ederek RAHATALSAT.NET’e ibraz edecektir.

iii. ÜYE; kendisine verilen siteye giriş kodunu (şifre), veya kendisine sunulan diğer haklarını muhafaza edecek ve başkalarına herhangi bir amaçla kullandırmayacaktır. Aksi bir davranışın tespiti halinde RAHATALSAT.NET’in üyeliği derhal feshetme hakkı saklı olup; herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi durumunda ÜYE, işbu maddede belirtilen her türlü şifre ve hakları RAHATALSAT.NET’ e aynen iade edecektir.

iv. ÜYE; RAHATALSAT.NET bünyesindeki tüm haklarını kurallara uygun olarak kullanacaktır. hakların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve/cezai sorumluluk ÜYE’ye ait olup; ÜYE, herhangi bir kusurlu davranış nedeniyle RAHATALSAT.NET’e, çalışanlarına veya diğer üyelere ve 3. kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

v. ÜYE, siteye üye olmayan başkaca bir kişiyi hiçbir suretle site hizmetlerinden faydalandırmayacaktır

vi. ÜYE, üyelik bedellerinin tahsili için sisteme kaydettiği kredi kartının hamili olduğunu; kredi kartının hamili olmaması durumunda kredi kartının hamilinden gelen taleplerden münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

vii. ÜYE, üyeliğini veya üyelikten doğan kullanım hakkı da dâhil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. kişilere devredemeyecektir.

viii. RAHATALSAT.NET’in işbu Sözleşme’nin 5.1.i. maddesinde anılan yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle hizmeti ayıplı ifa etmesi halinde ÜYE 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15. Maddesinden doğan seçimlik haklarını kullanma hakkını haizdir.

6.1. ÜYE TARAFINDAN

6.1.1. üyeliğini iptal ettirmek isteyen ÜYE,12 aylık üyelik bitiminde siteye yapacağı yazılı bir bildirim ile üyelik iptal talebini RAHATALSAT.NET’e iletebilecektir. ÜYE’nin RAHATALSAT.NET Online Üyelik Portalı’ndan üyelik iptal talebini gerçekleştirmesini ve/veya işbu maddede anılan şekilde üyelik iptal talebini RAHATALSAT.NET’e iletmesini takiben iptal prosedürü RAHATALSAT.NET tarafından 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair yönetmeliklere uygun şekilde yürütülür.

Öte yandan RAHATALSAT.NET’in yıllık Taahhütlü Üyelik Tipini seçen üyelerin, bu kapsamda verdikleri taahhüde ve/veya onayladıkları Taahhütname’ye aykırı hareket etmesi veya Taahhütlü üyeliği süresinden evvel feshetmesi halinde RAHATALSAT.NET, mezkur Taahhütname’den doğan haklarını kullanma ve Taahhütnameye aykırılık nedeniyle mevzuata uygun şekilde hesaplanacak bedel(ler)i ÜYE’den talep ve tahsil etme hakkını haizdir.

6.1.2. Üyeliğin iptal edilmesinden sonra ÜYE’nin RAHATALSAT.NET’e tekrardan üye olması halinde, ÜYE yeni üyeliğin başlangıç tarihindeki güncel üyelik bedellerini ödemekle yükümlü olacaktır.

6.2. RAHATALSAT.NET TARAFINDAN

6.2.1. RAHATALSAT.NET herhangi bir sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmak ve işbu Sözleşme ve Abonelik Sözleşmesi Taahhütname Eki’ne göre hesaplanacak bakiye döneme ilişkin Üyelik Bedelini Üye’ye iade etmek suretiyle işbu Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmek ve üyeliği iptal etmek hakkına sahiptir.

6.2.2. Üyelik Bedeli Ve Diğer Bedellerin Kısmen Veya Tamamen Ödenmemesi

i. ÜYE’nin Sözleşme kapsamında ödemekle mükellef olduğu bedellerin RAHATALSAT.NET’den kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden üyelik kısıtlanır ve ÜYE, kısıtlı üye (“Kısıtlı Üye”) durumuna düşer. RAHATALSAT.NET tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen üyelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi halinde üyelik sistem üzerinden kendiliğinden askıya alınır.

ii. İşbu maddede belirtilen Kısıtlı Üye, üyeliğin askıya alınması hallerinde RAHATALSAT.NET tarafından sunulan hizmetlerden yaralanamayacak olup; RAHATALSAT.NET tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin ÜYE tarafından ödenmesi halinde üyelik tekrar aktif hale gelecektir. RAHATALSAT.NET’in gecikme tarihi itibariyle faiz talep etme hakkı saklıdır. ÜYE, Kısıtlı Üye durumunda olduğu zaman zarfında ÜYE tarafından üyelik iptali talebinde bulunulmadıkça ücretlendirilmeye devam edilir. ÜYE tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen ücretlerin ödenmemesi halinde, RAHATALSAT.NET’in Abonelik Sözleşmesi’ni fesih hakkının yanı sıra ilgili bedellerin tahsili için dava açmak ve/veya icra takibi başlatmak dâhil her türlü yasal hakkı saklıdır.

MADDE 7-KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
ÜYE, işbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle, RAHATALSAT.NET Online Üyelik Portalı üzerinden verdiği tüm bilgilerin ve/veya abonelik/üyelik ilişkisinin devamında herhangi bir suretle RAHATALSAT.NET’e verdiği tüm kişisel bilgilerinin, Üyelik Bedelinin ödenmesiyle bağlantılı olarak elektronik veya diğer ortamlarda verilen/verilecek bilgilerin, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla RAHATALSAT.NET tarafından ve RAHATALSAT.NET’in ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, devralınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesine, bu hususta RAHATALSAT.NET tarafından çeşitli mecralar üzerinden aydınlatılmış ve yasal hakları hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER
8.1 RAHATALSAT.NET’in çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve RAHATALSAT.NET’in kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında RAHATALSAT.NET sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda RAHATALSAT.NET’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir. Mücbir sebebin ve/veya etkilerinin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde RAHATALSAT.NET tazminat ödemeksizin ve ÜYE’ye mücbir sebep nedeni ile Siteden faydalanamadığı aylara ilişkin bedelleri iade etmek sureti ile Abonelik Sözleşmesi’ni feshedebilir, üyelik bitiş tarihini mücbir sebep süresi kadar öteleyebilir . Mücbir sebeplerin sona ermesi durumunda, Sözleşme feshedilmemişse mücbir sebeplerin etkilerine göre, sözleşmeye hangi şartlarla devam edileceğine RAHATALSAT.NET karar verir.

8.2 ÜYE, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); RAHATALSAT.NET’in defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3 Üye e-mail adres değişikliğini yazılı olarak veya web sitesi üzerinden RAHATALSAT.NET’e bildirmediği takdirde, bildirmiş olduğu adrese ve e-posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4 ÜYE, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez. RAHATALSAT.NET ise sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri ile işletmesini veya hisselerini herhangi bir bildirim yapmaksızın dilediği gerçek veya tüzel kişilere tek taraflı olarak devredebilir.

8.5 Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. RAHATALSAT.NET bu gibi geçersiz veya tatbiki kabil olmayan madde ve hükümlerin yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümler konulması için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

8.6 Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. ÜYE, işbu Abonelik Sözleşmesi’nden doğan uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemeleri’ne veya Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapabilecektir.

RAHATALSAT.NET FAYDALANMA KURALLARI
KONU VE AMAÇ

RAHATALSAT.NET Faydalanma Kuralları, ile RAHATALSAT.NET’in faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, RAHATALSAT.NET bünyesinde ÜYE’ye sağlanan birim ve hizmetlerin kullanılma esaslarının belirlenmesi amaçlanır.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER
İşbu Sözleşme uyarınca, RAHATALSAT.NET’e bildirmiş olduğum her türlü elektronik iletişim adresine bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine ve bu iletilerin 3. Şahıslar aracılığı ile gönderilmesi adına bilgilerin 3. Şahıslar ile paylaşılmasına onay verdiğimi, RAHATALSAT.NET tarafından, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alındığını bildiğimi ve elektronik ticari ileti almaktan vazgeçmem durumunda İNFO@RAHATALSAT.NET adresine e-posta ile bildirim yapmak suretiyle mail ve/veya SMS gönderim işlemini iptal edebileceğim hususunda RAHATALSAT.NET tarafından bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.